Splošni pogoji in pravila
kluba Klimatiziramo Slovenijo

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA KLUBA KLIMATIZIRAMO SLOVENIJO

 

1. Ustanovitelj kluba Klimatiziramo Slovenijo

Ustanovitelj (ali organizator ali naročnik ali upravljavec) kluba je Vitanest d.o.o., Industrijska cesta 1F,Kromberk, 5000 Nova Gorica, ID: SI88049388.

 

2. Seznanjenost s pogoji kluba Klimatiziramo Slovenijo

Velja, da so posamezniki, ki se želijo včlaniti v klub Klimatiziramo Slovenijo podjetja Vitanest d.o.o. (v nadaljevanju tudi Klub) seznanjeni s splošnimi pogoji in pravili kluba Klimatiziramo Slovenijo ter se z njimi v celoti strinjajo in jih sprejemajo. V Splošnih pogojih in pravilih sodelovanja izrazi “sodelujoč/i”, “član/i“, “udeleženec/ci”, “posameznik/i“ in “nagrajenec/ci” opredeljujejo tako ženske kot moške predstavnike, ki so včlanjeni v Klub.

 

3. Namen kluba Klimatiziramo Slovenijo

Namen kluba Klimatiziramo Slovenijo je informiranje in izobraževanje članov s področja klimatizacije v zaprtih prostorih, izgradnja skupnosti, ki bo v pomoč posameznikom s področja klimatizacije, promocija in širjenje prepoznavnosti izdelkov Mitsubishi Electric na področju Republike Slovenije ter krepitev prepoznavnosti in dejavnosti podjetja Vitanest d.o.o.. Velja, da nakup ali naročilo nista pogoj za včlanitev v klub Klimatiziramo Slovenijo. (Včlanitev in članstvo sta brezplačna).

 

4. Včlanitev in trajanje članstva v klubu Klimatiziramo Slovenijo

Včlanitev v klub Klimatiziramo Slovenijo je mogoča od 01.05.2019 do preklica. Včlanitev v klub Klimatiziramo Slovenijo poteka na uradni spletni strani organizatorja www.klimatiziramo.si in/ali drugih uradnih spletnih straneh organizatorja, prav tako je včlanitev možno opraviti tudi v pisni obliki na sedežu podjetja Vitanest d.o.o.. Oglašuje se prav tako uradnih spletnih straneh podjetja Vitanest d.o.o. in na uradni Facebook strani podjetja Vitanest ali drugih medijih, ki jih določi organizator.
Uradne spletne strani podjetja Vitanest d.o.o. so: www.vitanest.si, www.klimatiziramo.si in www.toplotnacrpalka-zrakvoda.si.

 

5. Članstvo v klubu Klimatiziramo Slovenijo

V klub Klimatiziramo Slovenijo se lahko včlanijo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejše od 18.let in želijo prejemati splošne informacije iz sveta klimatizacije, ki jih pripravlja podjetje Vitanest z namenom promocije svoje dejavnosti in idealne klime v zaprtih prostorih.
Včlanitev in članstvo v Klubu je brezplačno.
Član je ves čas trajanja članstva v Klubu upravičen do klubskih ugodnosti, ki jih določi ustanovitelj/organizator.
Posameznik postane član kluba z izpolnitvijo in potrditvijo spletnega obrazca in sprejemom teh pravil. Pristopno izjavo oz. obrazec je mogoče izpolniti v spletni obliki ali tiskani obliki (na sedežu podjetja Vitanest d.o.o.). Če posameznik pristopne izjave ne izpolni v celoti ali navede neresnične ali netočne podatke, ne more postati član.
Vsak posameznik se lahko včlani le v svojem imenu. S sodelovanjem v Klubu tudi potrjuje, da so posredovani podatki res njegovi in tudi jamči za pravilnost posredovanih osebnih podatkov. Vsak posameznik je lahko v klub Klimatiziramo Slovenijo vpisan le enkrat. Organizator si pridržuje pravico, da posameznika, ki krši pogoje, po svoji lastni presoji, izključi iz kluba Klimatiziramo Slovenijo. Splošni pogoji in pravila kluba Klimatiziramo Slovenijo so javno objavljeni na uradnem spletnem mestu (kot izhaja iz 4. člena) ustanovitelja/organizatorja, kjer poteka vpis v klub Klimatiziramo Slovenijo in so javno dostopna vsem.

 

6. Ugodnosti članstva v klubu Klimatiziramo Slovenijo

Klubske ugodnosti obsegajo popuste na nakup blaga, storitev ali produktov organizatorja kluba ali tretjih oseb (v nadaljevanju: ponudnik) ali darila ob takšnem nakupu. Organizator lahko kot pogoj za koriščenje posamezne ugodnosti določi tudi nakup določenega blaga, storitve ali produkta. Velja, da nakup blaga, storitev ali produktov organizatorja, ni pogoj za članstvo v Klubu.
Višina, pogoji in obdobje koriščenja posamezne ugodnosti so določeni v posamezni klubski ponudbi za koriščenje ugodnosti, ki so objavljene na uradni spletni strani organizatorja ali tiskovini, ki jo izda organizator.
Član koristi ugodnost neposredno pri ponudniku s predložitvijo osebnih podatkov (ime, priimek, naslov) in s kuponom ugodnosti. Član prejme kupon ugodnosti neposredno na kontaktni naslov, ki ga navede na pristopni izjavi/obrazcu. Organizator lahko pri posamezni ugodnosti določi tudi obveznost člana, da predloži dokazilo o izpolnjevanju dodatnih pogojev za koriščenje ugodnosti.
Pravice iz članstva v Klubu obsegajo tudi storitev prejemanja priporočil za uporabo storitev in produktov s področja klimatizacije ter različnih kombinacij teh storitev in produktov, kar obsega tudi naslednje aktivnosti: obveščanje o novostih in ponudbi, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, anketiranje, informiranje o nagradnih igrah organizatorja, pošiljanje voščilnic, katalogov, drugih tiskovin in vabil na informativne dogodke organizatorja ter v zvezi s prej navedenim tudi telefonsko, pisno in elektronsko kontaktiranje (na kontaktne podatke člana) za potrebe organizatorja.
Član soglaša, da bo ugodnosti, ki mu jih omogoča brezplačno članstvo v Klubu, koristil v skladu z vsakokrat veljavnimi pravili, ki so objavljena na spletni strani organizatorja.

 

7. Obveščanje

Posameznik bo z včlanitvijo v Klub prejemal enkrat do dvakrat mesečno zanimive in koristne e-novice povezane s svetom klimatizacije. Enkrat do dvakrat letno bo vsak član prejel na domači naslov tudi katalog klimatskih, prezračevalnih in ogrevalnih naprav. Po presoji organizatorja bo član prejel tudi ostala obvestila (o nagradnih igrah, vabila, voščila).
Posameznik, ki se včlani v klub soglaša z obveščanjem s strani organizatorja.
Če ste z nami sklenili pogodbo ali ste z nami v kakšni drugi poslovni interakciji, ki sodi v sklop naše zakonite dejavnosti, lahko nekatere vaše osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov) že na podlagi zakona (zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov; zakon, ki ureja elektronske komunikacije) ali našega zakonitega interesa uporabljamo tudi za neposredno trženje (natančnejši opis v 4 odst. 6. člena).
Obenem velja, da se v skladu z vašo privolitvijo vsi vaši osebni podatki, ki jih podjetje Vitanest d.o.o. obdeluje v obliki zbirke, lahko uporabljajo tudi za neposredno trženje, tj. za namene trženja (za obveščanje o nagradnih igrah, katerih organizator je podjetje Vitanest d.o.o.; za pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, katalogov in vabil na dogodke ipd. Natančnejši opis v 4 odst. 6. člena.
Neposredno trženje izvajamo preko različnih telekomunikacijskih kanalov: navadna pošta, e-pošta ter družabna omrežja.

 

8. Sporočanje sprememb

Član Kluba se zavezuje, da bo na naslov: Vitanest d.o.o., klub Klimatiziramo Slovenijo, Industrijska cesta 1F, 5000 Nova Gorica ali na e-naslov info@vitanest.si pisno sporočil vsako spremembo osebnih podatkov, ki jih je navedel na pristopni izjavi/ obrazcu.

 

9. Preklic članstva v klubu Klimatiziramo Slovenijo

Član lahko kadarkoli prekine članstvo v klubu Klimatiziramo Slovenijo, v tem primeru mora preklic zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom za izčlanitev na elektronski naslov info@vitanest.si ali naslov: Vitanest d.o.o., klub Klimatiziramo Slovenijo, Industrijska cesta 1F, 5000 Nova Gorica. Velja, da se s tem dejanjem član izključi iz nadaljnjega članstva v Klubu in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov (npr. neposredno trženje), ki iz Kluba izhajajo. Vitanest d.o.o. bo obdelavo, ki temelji na preklicani privolitvi, prenehal najkasneje v 15 dneh po njenem prejemu.
Članstvo v klubu tako traja do dneva preklica/izčlanitve. S preklicem članstva/izčlanitvijo član izgubi pravico do koriščenja ugodnosti (6. člen) in obveščanja (7.člen) iz naslova članstva.

 

10. Nadzorni organ

Za organizacijo in nadzor nad članstvom v klubu Klimatiziramo Slovenijo skrbi organizator. V ta namen po presoji imenuje tudi tri (3) člansko komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

 

11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki in aktivnosti na uradni spletni strani organizatorja (navedeni v 4. členu) so varovane v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št. 181, ETS št. 185, ETS št. 189)) ter nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).
Člani v klubu Klimatiziramo Slovenijo izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v klubu Klimatiziramo Slovenijo, uporabi za potrebe članstva v klubu Klimatiziramo Slovenijo.
Organizator obdeluje osebne podatke posameznikov na naslednjih pravnih podlagah v skladu s 1. odstavkom 6. člena GDPR in sicer na (1) podlagi privolitve posameznika, (2) če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe; (3) če je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca in (4) na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva organizator ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov.
Član je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pooblaščeni osebi ali pogodbenemu obdelovalcu. Organizator ali pooblaščena oseba ali pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdelujejo le v mejah pooblastila oziroma naročila (opredeljenega v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu), ki ga dobijo od organizatorja, skladno, z opredeljenimi nameni:
 • članstva v klubu Klimatiziramo Slovenijo skladno s temi splošnimi pogoji;
 • obveščanja in informiranja sodelujočih v skladu s temi pogoji;
 • neposrednega trženja (za obveščanje o nagradnih igrah, katerih organizator je podjetje Vitanest d.o.o.; za pošiljanje zanimivosti in informacij iz sveta klimatizacije, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke; za anketiranje ipd.. Natančnejši opis v 4. odst. 6.člena).
  Organizator, skladno z zgoraj opredeljenimi nameni včlanitve v Klub preko obrazca zbira naslednje osebne podatke:
 • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek);
 • kontaktni podatki (naslov, e-poštni naslov (e-mail)).
Organizator (upravljavec) bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo (kot je opredeljeno v prvem odstavku) na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Član ima na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) zahtevati priklic privolitve, pravico ima dostopati do svojih osebnih podatkov, podajati popravke le-teh, zahtevati izbris osebnih podatkov, omejiti obdelavo osebnih podatkov, zahtevati prenosljivost osebnih podatkov ali podati ugovor k obdelavi. Natančnejši obseg pravic sodelujočega sledi v nadaljevanju:
 • Pravica do preklica privolitve: če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. prilagojeno obveščanje);
 • Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico od organizatorja (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR);
 • Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseči, da organizator brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate,
  ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): kot posameznik imate pravico doseči, da organizator brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, organizator pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati in izbris zahtevati tudi od obdelovalcev osebnih podatkov, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov: podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani; če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga; če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi; podatki so bili obdelani nezakonito; podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za organizatorja; podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki so se
  ponujale neposredno osebi, mlajši od 16 let in privolitve ni dal oziroma odobril nosilec starševske odgovornosti. Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov: za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja; za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Unije ali prava države članice, ki velja za upravljavca, ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu; iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu s točkama (h) in (i) člena 9(2) ter členom 9(3); za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1), kolikor bi pravica iz odstavka 1 lahko onemogočila ali resno ovirala uresničevanje namenov te obdelave, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik imate pravico doseči, da organizator omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov: če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki organizatorju omogoča preveriti točnost podatkov; obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe; organizator podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov; ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi organizatorja prevladajo nad vašimi razlogi;
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali organizatorju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno
  berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas organizator, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar: obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (organizatorja, ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo;
 • Pravica do ugovora obdelavi: kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene organizatorju (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva organizator ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; organizator preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene. Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.
 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov. Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.
Član Kluba lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na organizatorja (upravljavca), in sicer na info@vitanest.si. Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko organizator (upravljavec) od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati. Na podlagi vaše zahteve vam bomo podali ustrezna pojasnila – pisno in v skladu s predpisi.
Organizator mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.
V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu (tj. Informacijskemu pooblaščencu), v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ter Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov zavezuje tudi organizatorja. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je organizator o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je organizator o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.
V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je organizator dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.
Organizator hrani osebne podatke članov kluba Klimatiziramo Slovenijo, ki sodelujejo v nagradni igri, do preklica (članstva). Obdelavo, ki temelji na preklicani privolitvi bo podjetje Vitanest prenehalo najkasneje v 15 dneh po njenem prejemu. Če obstaja obveznost organizatorja in/ali davčna obveznost do ohranitve podatkov, se ti izbrišejo po petih letih, razen v primeru, če predpisi določajo drugače.
Dostop do osebnih podatkov imajo izključno samo pooblaščene osebe s strani organizatorja oz. pogodbeni obdelovalci.
Dokumentacijo v zvezi s klubom Klimatiziramo Slovenijo hrani organizator (npr. organizacija, pravila itd.) v skladu s svojimi internimi akti. Ostale osebne podatke, ki jih organizator obdeluje na podlagi zakona, hrani organizator za obdobje, ki ga pripisuje zakon. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.
Člani Kluba so seznanjeni in izrecno soglašajo tudi s politiko Zasebnosti uradne spletne strani podjetja Vitanest d.o.o., na kateri izpolnjujejo obrazec za včlanitev oz. sodelovanje v Klubu.

 

12. Odgovornost

Posamezniki se včlanijo in so člani v klub Klimatiziramo Slovenijo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje ali nedostopnost ter morebitno nezmožnost uporabe ali neznanje uporabe spletnega mesta vitanest.si, toplotnacrpalka-zrakvoda.si, klimatiziramo.si, Facebook.com ali drugih strani povezanih z izvedbo in oglaševanjem Kluba. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).
Prav tako velja, da organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi kluba Klimatiziramo Slovenijo ne prevzemajo odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči ali/in kdorkoli tretji utrpel zaradi sodelovanja v klubu Klimatiziramo Slovenijo ali ter vseh morebitnih drugih posledicah, v povezavi z izvedbo in včlanitvijo v klub Klimatiziramo Slovenijo.
Organizator ne prevzema odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavi ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani članov Kluba. Prav tako organizator ne odgovarja za ne-vključitev člana v Klub v primeru ne prejema pristopne izjave člana v e-obliki, v primeru zaradi napake v prenosu ali napake prejema e-sporočila.
Organizator kluba Klimatiziramo Slovenijo si pridržuje pravico sprememb teh Splošnih pogojev, če to zahtevajo pravni, tehnični, komercialni razlog, vzroki na strani javnosti, višja sila ali drugi razlogi. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z klubom Klimatiziramo Slovenijo oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse člane. V takšnem primeru organizator članom ne odgovarja za nastalo škodo.
Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne podatke.

 

13. Sprejem splošnih pogojev

S podpisom pristopne izjave obrazca oziroma uspešno zaključenim postopkom e-včlanitve član sprejema navedene splošne pogoje, ki izhajajo iz tega besedila.

 

14. Reševanje spora

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Za vse morebitne spore iz naslova kluba Klimatiziramo Slovenijo, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Novi Gorici.

 

15. Končne določbe

S podajo privolitve k vključitvi in članstvu ter uspešno zaključenim postopkom e-včlanitve oziroma s podpisom fizične pristopne izjave/obrazca, posameznik sprejema vse navedene splošne pogoje kluba Klimatiziramo Slovenijo, ki izhajajo iz tega besedila.
Pravila stopijo v veljavo z dnem 01.05.2019. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh Splošnih pogojev in pravil ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na uradni spletni strani podjetja, kjer poteka včlanitev v Klub ali na Facebook strani Vitanest.
Vprašanja in dodatne informacije v zvezi s klubom Klimatiziramo Slovenijo lahko pošljite na elektronski naslov organizatorja vitanest@vitanest.si.

 

V Novi Gorici, 30.04.2019